• SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
 • KONTAKTY
 • KDE NÁS NAJDETE
 • FOTOGALERIE
 • SPONZOR


 •    Zařízení ALKAT, z.s. poskytuje sociální služby již od roku 2007, zprvu jako chráněné bydlení, nyní od 1. 1. 2014 je ALKAT, z.s. registrováno jako poskytovatel služeb následné péče ve smyslu §64 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

        Posláním pobytové služby následné péče ALKAT, z.s., jakožto poskytovatele sociální služby, je umožňovat dospělým mužům, kteří absolvovali léčbu závislosti, žít co nejběžnějším svobodným, důstojným a zodpovědným životem bez alkoholu.  Vytvářet jim podmínky pro sociální začleňování a nezávislost s využitím nejen svých schopností, možností a dovedností, ale i skrze přirozené zdroje lidské společnosti. Zařízení následné péče je koncipováno v rodinném duchu v příjemném prostředí venkovského ranče v rodinném dvojdomku na okraji města Jemnice. 

           Zásady a principy 

  • Zásada dobrovolnosti

  Uživatelé využívají službu následné péče dobrovolně. Rozhodnutí, zda do služby nastoupí, jak dlouho ji budou využívat a kdy službu ukončí, je zcela na jejich rozhodnutí.

  • Zásada zachování čistého prostředí bez alkoholu a drog

  Zásadou poskytování služby následné péče je zachování čistého prostředí v tom smyslu, že povinností každého uživatele naší služby je udržovat prostředí bez alkoholu a drog a tím čisté prostředí chránit. Do zařízení je přísný zákaz vnášení alkoholických nápojů včetně nealkoholického piva. Při porušení této povinnosti následuje napomenutí či okamžité vyloučení ze zařízení.

  • Zásada individuálního pohledu na lidské potřeby a holistický přístup ke každému uživateli

  K uživateli je přistupováno takovým způsobem, aby byly vyslechnuty jeho přání, potřeby a zájmy. Vnímáme člověka jako bytost bio-psycho-sociální a dle toho k uživatelům přistupujeme. Bereme ohled na jejich možnosti a respektujeme jejich volby.

  • Zásada podporující vedení uživatele k samostatnosti

  Klademe důraz na aktivní účast uživatele na realizaci, průběhu a řešení své životné situace. 

  • Zásada rozvíjení a zachování důvěry

  Při poskytování služeb v zařízení následné péče komunikujeme s uživateli takovým způsobem, aby byla navázána potřebná důvěra mezi zaměstnancem a uživatelem. Využíváme vlídný přístup, dáváme najevo uživateli zájem, pochopení a nad uživatelem se nikdy nepovyšujeme ani ho neponižujeme.

  • Zásada zapojení uživatele do spolurozhodování 
   Uživatel má možnost navrhnout podněty pro zlepšení poskytování služby a v případě, že jsou podněty přínosné a reálné, jsou vzaty v potaz a posléze realizovány v praxi. 
  • Týmová spolupráce

  Všichni zaměstnanci následné péče se podílejí na řešení konkrétních otázek a chodu zařízení, spolurozhodují a jsou vyslechnuty a brány v potaz veškeré jejich návrhy, rady a názory. 

  Cíle služby následné péče 

   upevnění pozitivních změn a pozitivních přístupů k abstinenci, které nastaly během předešlé léčby závislosti na alkoholu

  ♦  řešení aktuální finanční situace uživatele - pomoc v zařazení na trh práce či zvýšení kvalifikace a udržení si stabilního zaměstnání

  ♦  podpora a pomoc při hledání a zajištění vhodného bydlení

  ♦  pomoc při jednání a komunikaci se státními subjekty, zařízeními a institucemi

  ♦  upevnění běžných sociálních návyků, rituálů a rozvoj manuálních dovedností při každodenních činností

   podpora a vedení uživatele zlepšit využívání jeho přirozené vztahové sítě a podpora jeho sociální dovedností při řešení náročných životních situací a dopomoci mu k tomu, aby zvládl situaci vyřešit sám


  Nivka 741,2 Jemnice 675 31, tel: 568422909