• SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
 • KONTAKTY
 • KDE NÁS NAJDETE
 • FOTOGALERIE
 • SPONZOR

 • CÍLOVÁ SKUPINA

  Následná péče ALKAT, z.s. je služba, která je určena pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na alkoholu. Služba následné péče poskytuje své služby výhradně mužům (od 19 do 70 let), kteří absolvovali prioritně léčbu pro závislost na alkoholu a nastoupí bezprostředně po léčbě či pobytu ve zdravotním či sociálním zařízení, tzn. je zajištěna min. 6-ti týdenní abstinence, nebo pro muže, kteří mají dlouhodobé psychické problémy, často ve spojitosti s alkoholovou závislostí, tedy tzv. duální diagnózu

  Kritéria pro přijetí zájemce o službu

  • Zájemce musí před nástupem do zařízení následné péče absolvovat minimálně 6-ti týdenní léčbu pro závislost na alkohol tzn. musí být zajištěna min 6-ti týdenní abstinence 
  • Zájemce musí léčbu na závislost řádně dokončit 
  • Zájemce musí nastoupit do zařízení následné péče přímo ze zdravotnického či sociálního zařízení
  • Zájemce musí být seznámen s Pravidly pro chod zařízení a metodami práce a je schopen respektovat předpisy zařízení.
  • Zájemce není agresivní.
  • Zájemce je schopen fyzicky zvládnout stavební bariéry v zařízení.
  • Pracovní tým je schopen zájemci zajistit jeho potřeby, naplnit jeho přání.
  • Zájemce musí mít zájem o rozvoj své osoby, motivován k abstinenci a integraci do společnosti.
  • Zájemce nemá žádný neuhrazený dluh či jiné závazky vůči poskytovateli z dřívějších dob poskytování sociálních služeb.
  • Přijetí je možné, pokud není naplněna kapacita zařízení, v opačném případě je zájemce zařazen do pořadníku.

  Důvody odmítnutí zájemce o službu

  • Kapacita zařízení je plně využita.
  • Nesplnění kritérií pro přijetí.
  • Závažný zdravotní stav, kdy poskytovatel není schopen zajistit základní péči
  -          Osoby, které potřebují dohled, kontrolu či aplikaci léku
  -          Osoby neslyšící a nevidomé
  -          Osoby s tělesným postižením, které se nemohou v  zařízení samovolně pohybovat, a které se vzhledem ke svému zdravotnímu omezení nemohou účastnit denního programu (není zajištěn bezbariérový přístup)
  • Pokud uchazeč o službu odmítne poskytnout údaje potřebné pro přijetí nebo poskytne nepravdivé údaje 
  • Zájemce nespadá do cílové skupiny osob, pro které je služba určena.
  • Zájemce s drogovou závislostí 
  • Ze zákonných důvodů.
  • Osoby, které mají soudně nařízenou léčbu na alkohol a čekají na nástup k výkonu trestu 

  · 


  Nivka 741,2 Jemnice 675 31, tel: 568422909